Johannes Heggland: Tysnes – det gamle Njardarlog 1 & 2

Johannes Heggland

Forfatter: Johannes Heggland

Bind 1 Fram til om lag 1800
År: 1964
Sidetall: 588

Bind 2 – 1800-19702 – 1800-1970
År: 1975
Sidetall: 760

Pris: 350 (enkeltband)
Boka får du kjøpt hjå Bladet Tysnes eller i Tysnes Sparebank.

For mange er namnet Johannes Heggland synonymt med lokalhistorie, og då ikkje berre gjennom den openlyst lokalhistoriske tilknytinga som ein finn i mange av bøkene hans og i den mangfaldige lokalhistoriske verksemda elles. Når ein tysnesing tenkjer på Johannes Heggland, er det såleis gjerne den såkalla "Tysnes-soga" som fall ein inn fyrst. I byrjinga av 60-åra sette Tysnes Sogelag i verk det store prosjektet det var å skipa til ei bygdebok for Tysnes.

Johannes Heggland fekk oppdraget med å stå som hovudforfattar av verket. Det vart eit arbeid som skulle koma til å ta mange år. Fyrste bandet vart gjeve ut i 1963 og går fram til ca. 1800, andre bandet kom i 1975 og tek føre seg perioden 1810-1975. Sjå elles bestillingslista for meir detaljerte opplysningar om bøkene.

Johannes HegglandJohannes Heggland er fødd i 1919, og har verka som forfattar og bonde, forutan ein periode Tysnessogasom ordførar. Sidan debuten i 1941 har han skildra sosiale og religiøse motsetnader i bondesamfunnet, m.a. i romanverket "Guds husfolk" (1989), og seriane "Brødet frå havet" og "Jordparadiset". I 2000 tok han fatt på eit nytt, stort prosjekt, "Tusen vårar", der det førebels har kome tre romanar. Bøkene tek føre seg historia på Vestlandet og i Sunnhordland dei siste tusen åra. Heggland har også skrive barnebøker, gjerne med historiske emne. I dei seinare åra har fleire av bøkene hans vore lansert i Tyskland, der dei vore gjevne ut i store opplag.

Frå 1982 til 1985 var Heggland leiar i Den norske Forfatterforening. Han har også vore medlem av Nordisk Råds priskomité (1983-86), medlem av Det litterære råd, medlem i Norsk språkråd og styremedlem i Riksteatret. For den kulturelle innsatsen sin vart han i ei årrekkje løna med Statens Kunstnarstipend