Årsmelding for Tysnes sogelag 2022/2023.

Framheva

Mikal Heldal (bilete) vart utnemnd som æresmedlem i sogelaget i 2021 Etter årsmøtehandsaminga, fortalde han om arven etter Hans Nilsen Hauge og verknaden på bedehus og religiøs vekkjingar i Tysnes..

Styret i Tysnes Sogelag har i perioden 2022/2023 vore samansett slik:

Leiar: Sigurd Bjordal

Nestleiar: Olav Skjellevik

Skrivar: Elin Dalland

Kasserar; Marit F. Sæløen

Styremedlem: Atle Tornes

Varamedlem: Magne Skartveit

Varamedlem: Jan Økland

Valnemd: Åsta Hansen leiar, Karl Lunde, Torill Lande

Nettansvarleg: Kaare Malkenes

Tysnes Sogelag har pr 12.03.23 om lag 215 medlemer

Laget har dette året hatt 6 styremøte.

Årsmøte for perioden 2022/2023 vart halde på Tinghuset 3.april 2022.

15 medlemer møtte

Torsdag 19. mai 2022 arr. Tysnes Sogelag i lag med Tysnes Bygdekvinnelag tur til Finnøy i Ryfylke. Tureinnhaldet hadde tittelen «Vandring i bedehusland». Olav Kaastad , vår faste og gode sjåfør , stilte med buss også på denne turen. Nærare 40 var med på denne turen. Ein svært vellukka tur som innehaldt alt frå drivhusvitjing, sølvsmie, humoristisk tilbakeblikk på gammalt bedehusbasarmiljø, og avslutning med flott middag.

Heile juli månad var Tinghuset laurdagsope. Dette var eit vellukka og populært tiltak. Mange nytta høvet til å stikka innom for å sjå på huset og alle utstillingane, og besøket vart avslutta med vafler og kaffi for dei som ville. Denne juliopninga vart gjennomførd av medlemer frå vårt lag + Tysnes Bygdekvinnelag og Jåttelaget.

30. oktober inviterte Sogelaget til Ingvar Moe- kveld. Då vitja Jimmy Nes frå Etne Tinghuset med eit flott program om forfattaren og moromannen Ingvar Moe som også kom frå Etne. Ein flott kveld med nærare 40 frammøtte.

Det årlege Sogesoddet gjekk av stabelen i Tinghuset 27. november. Om lag 40 personar møtte fram . Invitert til denne kvelden var Britt Kjellesvik Rage som gledde oss med føredraget: «Ei reise i historiske drakter», eit godt førebudd føredrag om dokkeproduksjonen hennar, eit føredrag som fekk velfortent ros og applaus. Same kvelden vart Olav Skjellevik utnemd som æresmedlem i Tysnes Sogelag. Å bli utnemd som æresmedlem i Sogelaget er få forunt, men at Olav var svært kvalifisert var det ingen som tvila på. Det er få som har gjort ein så stor innsats for laget gjennom mange tiår som han. Sogesoddkvelden vart avslutta med utdeling av Sogeskriftet for 2022 og kalender for 2023 +

kvelden sitt høgdepunkt: Fortæring av sogesoddet . Det smaka himmelsk noko også kaffien og kringla gjorde.

Økonomien i laget held seg bra, med stødig påpass og kontroll av vår fantastiske kasserar gjennom mange år Marit F.Sæløen

Dette året har det vore noko mindre dugnad sidan huset er stort sett ferdig renovert både i hovedetasjen og loftsetasjen. No har me tankar om å starta renoveringa av kjellaretasjen . Dette er eit stort arbeid, og me må nok søkja økonomisk støtte både her og der + at me får håpa at dugnadsviljen framleis er oppe og går.

Samarbeidet med Tysnes Bygdekvinnelag og Jåttelaget har halde fram til beste for alle tre laga.

Heilt til slutt bør nemnast at laget har fått montert hjartestartar på utsida av Tinghuset. Eit

trygt og godt tilbod som me sjølvsagt håpar aldri kjem i bruk.

Altså. Tysnes Sogelag kan sjå tilbake på eit aktivt og flott år, me er eit framoverlent lag som ser fram til å fortsetja i same leia som no, til beste for laget og alle som bur i kommunen vår.

Tysnes 19.03.23

Sigurd

Deltok på årsmøte i Øygarden 7. og 8. mars 2020.

Marit

Marit og mannen Bernard Sæløen har delteke på årsmøte i Hordaland sogelag dei siste åra. Eg har vore valt utsending frå Tysnes sogelag, og når det har passa
slik har Berner også fått vera med, fortel ho.

Marit har skrive ein liten omtale av årsmøte som vart avvikla i Øygarden 7. og 8. mars. 

Årsmøtet tok til med lunsj i den gamle kasserna tilhøyrande Fjell Festning.  Ove Midttun frå Fjell kulturminnelag opna med å ynskje alle velkommen, deretter fekk ordføraren i Øygarden kommune,  Tom Gerhard Indrevik ordet og snakka litt om den nye kommunen, før Knut Farestveit, formannen i Hordaland sogelag hadde ordet.    

Etter lunsjen som var ei nydeleg fiskesuppe gjekk turen opp til Fjell festning, der deltakarane vart delt i to grupper med kvar sin guide og vart  vist rundt i festningen.  Festniingen vart påbegynt hausten 42 og allerie hausten 43 kunne den takast i bruk.  Arbeiderane var delvis innleid arbeidskraft, mens mesteparten var slavearbeiderar.  

Deretter køyrde me til Toftarøy skule og såg på samlingane til Olav Toft.  Gerhard Inge Storebø fortalde om samlingane.      Etterpå gjekk turen ned til Trellevikmuseet der det vart servert Kaffi og kringle,  mens Gerhard inge Storebø fortale om korleis det hadde vore å  få tak i midlar til å ta vare på bygget. 

Overnattinga var på  Panorama hotell, der ein lokal kjømeister,  Kjell Alfheim  underhaldt under middagen med forteljingar frå Sotra i eldre dagar, han hadde og eit kåseri om robåten, som han samanlikna med å kunna arbeida i lag, der  alle må ro i jamn takt for å kunna koma  rett fram.   I tillegg song Ingebjørg Steinsland og dottera mange songar.  Fleire av songane var ein hyllest til Johannes Kleppevik. \

Neste morgon sjekka me ut av hotellet klokka ni og køyrde til Fjell kyrje dr me parkerte.  Der vart me henta med buss som køyrde oss til Kystmuseet.  I bussen fortale Olav Kobbeltveit om livet på Sotra før og etter at Sotrabrua vart åpna i 1972. Folketalet har auka frå 7000 til 40000, og er den største kommunen i Hordaland  i folketal etter Bergen. 

Etter årsmøtet på kystmuseet var det servering av sveler og kaffe.  Så fekk me song av  Anne Lise og Egil Sæle.  Dei song gamle samletonar og songar heilt frå 1600 talet.  Egil Sæle fortalde om gamle Hjelme kyrkje korleis folk måtte frakta stein til kyrkja med små færingar.  Dei måtte og skaffa jord til gravplassen, slik at dei fekk gravene djupe nok.  Deretter tok me turen til Hjelme kyrkje slik at me fekk sjå ho. 

Siste stopp på turen var Notloftet på Vindenes der me fekk lunsj.  Jarle Vindenes fortalde soga om Notloftet.  Ho vart bygd som eit notheng rett etter krigen.  Det var store dimensjonar på henget.  Rommet me sat i var 45 meter langt og hadde plass til 9 nøter.  Kvar not trong 15 meter til å tørka på.  Det var plass til 3 nøter i bredda.  Under nøtene var det store kar som som vart brukt til å barka nøtene i, slik at dei ikkje skulle rotna.   Det var slutt på tørking av nøter ca 1973, då dødde reiaren Hans H. Vindenes. 

Jarle Vindenes kjøpte Notloftet cirka 1980.  Seinare sette han Notloftet i stand slik ho står i dag.  I dag blir Notloftet brukt av bygdefolket til forskjellige tilstelningar. 

Etter omvisninga på Notaloftet var årsmøtet slutt. 

Dugnad med liv og lyst i det gamle Tinghuset.

Dugnad
Eit knippe med blide dugnadsfolk  er komne langt med oppussinga
av det gamle tinghuset i Uggdal. Det skal bli møtelokale og mykje meir
for mellom anna Tysnes sogelag og Tysnes bygdekvinnelag.
Frå venstre på bilete Jorunn Bjordal, Kjersti Godøy, Sigurd Bjordal ,
framme i strikketrøye Olav Skjellevik og heilt bak Haakon Wallem.

Dugnad 2
Ein god del arbeid gjenstår men det blir flotte lokaler.

Dugnad 3

Mykje og mangt av gamle protokollar, aviser og anna i det gamle bank
velvet. Det blir gjennomgått og tatt vare på av Olav Skjellevik.

Årsmøte i Tysnes sogelag.

Årsmøte vart gjennomført i Tysnes Bedehus sundag 17. mars. med godt oppmøte.
Elin Dalland vart valt til nytt varamedlem til styret. Sigurd Bjordal vart gjenvalt til leier. Og dei andre styremedlemene på val vart også gjenvalt i samsvar med innstillinga frå valkomiteen.
Årsmeldinga kan du lesa her.

2005

Andreas Haukefær til minne

12/27/2005

Andreas Haukefær gjekk bort denne hausten. For for dei mange kjenningar av Andreas og for Tysnes sogelag var det eit stort tap.

Andreas var kunnskapsrik, omgjengeleg og med ein fin humor. Me hadde planar for at Andreas skulle skriva meir for sogeskriftet vårt, men slik vart det ikkje.

Eit bilete fortel

12/14/2005

I kalendaren 2006 er det for mars månad eit bilete frå pliktarbeid på vegen ned mot Skjellevik. Det er eit bilete som fortel rett mykje om tida attende mot 1930-åra. Arbeidstøyet er for dei fleste skjorte, vest og bukse. Dette at nær sagt alle brukte vest er vel eit døme på klesmote som tok slutt før 50-åra var omme.

Eit par karar har buserull – eit teikn på den nye moten for arbeidstøy, som vaks fram for fullt etter krigen.

Namneproblem i Sørbygdo

10/07/2005

I heimbygda mi var det i min oppvekst og første ungdom mange sambygdingar som hadde like namn, både fornamn og etternamn. Dette skreiv seg frå at mange i tidlegare generasjonar var i nær slekt. Når så tradisjonen hadde vore at bestemor og bestefar skulle oppkallast med sitt rette namn, måtte dette føra til at mange fekk like namn. For at det ikkje skulle verte forvekslingar måtte det gjerast noko for å bøte på dette. Eg vil hermed fortelja litt om korleis bygdefolket takla dette

Jens Tvedt-seminaret

10/06/2005

3. september arrangerte Tysnes sogelag i samarbeid med Tysnes folkebibliotek eit seminar over livet og forfattarskapen til Kvinnheradsdiktaren Jens Tvedt. I år er det sytti år sidan Jens Tvedt døydde.

Den fyrste byturen min

08/09/2005

I nokre skrifter etter far har eg funne eit barndomsminne som truleg i si tid var tenkt for ”Tysnes”, men historien vart aldri send inn. Kanskje den er verd å koma på trykk likevel. Eg let far sjølv fortelja:

Engel Skjellevik (1899 – 1992)

Det var ikkje so lettvint å koma til byen i eldre tid. Det var ikkje båtruter og ferjer slik som i dag. Rundt om i bygdene var det mange som hadde små jekter og skøyter, og så slo dei seg gjerne saman med naboar og kjenningar og siglde til byen. Dei rodde til byen òg.

Ernst Berge Drange: Gards- og ættesoge for Tysnes

02/07/2005

Ernst Berge DrangeTysnes gards- og ættesoge er eit omfattande firebandsverk skrive av Ernst Berge Drange. Kvart band inneheld generell historisk omtale av kvar bygd og grendelag, forutan ein fyldig historikk for kvar gard.

Tysnes-soga i eit nøtteskal

02/07/2005

Det er for det meste semje om at namnet Hordaland – hordane sitt land – er eit minne om innvandring av den folkegruppa vi kallar harudar og som opphavleg budden i Jylland i Danmark. Nokon hevdar at dei kom i jarnalderen, for omlag 2000 år sidan, medan andre meiner at dei kom alt i bronsealderen, kanskje meir enn 1000 år tidlegare.

Lokalhistorisk biletsamling

02/07/2005

Tysnes kommune sit på ei diger skatt av gamle bilete, ikkje minst i samband med det omfattande arbeidet som Tysnes Sogelag har stått for opp gjennom åra i samband med Johannes Heggland si Tysnes-soge og dei store ættesogene. I 2003 vart ansvaret for samlinga overlate til folkebiblioteket.

Sogeskrift for Tysnes

02/07/2005

Sogeskrift og kallender for 2010 er å få kjøpt på fylgjande stader:

  • Bok & Fritid i Våge.
  • Bruntveit handel, Rekstern.
  • Joker, Flakkavågen.
  • Joker, Årbakka.
  • Joker, Uggdal.
  • Biblioteket i Tysneshallen.

Sogeskrift for Tysnes kom ut fyrste gongen i 2002 og var i sin heilskap vigd artiklar av Olav Hjertaker, som diverre ikkje rakk å leva nok til å sjå det ferdige produktet.

Johannes Heggland: Tysnes – det gamle Njardarlog 1 & 2

01/30/2005

Johannes Heggland

Forfatter: Johannes Heggland

Bind 1 Fram til om lag 1800
År: 1964
Sidetall: 588

Les mer om Johannes Heggland: Tysnes – det gamle Njardarlog 1 & 2

2006

Rasmus Løland – Barnebokpioneren frå Ryfylke

11/20/2007

Sundag 18. november vart det siste Sundagsakademiet for 2007 avvikla på biblioteket i Tysneshallen. Denne gongen var det Ryfylke-diktaren Rasmus Løland som stod på programmet. I år er det hundre år sidan Løland døydde, og i dei neste fem åra fram til 150 års-markeringa for Rasmus Løland sin fødselsdag 24. mai 2011 vert det ymse arrangement og markeringar for ein av våre viktigaste nynorske barnebokforfattarar gjennom tidene.

Kulturell rusletur på Skorpo

09/11/2007

Tysnes Sogelag har i ei årrekkje arrangert årvisse turar haust og vår både lokalt og til forskjellige stader av interesse kringom i Sunnhordland. Oppslutninga kring desse turane har vore god.

Tur til Huglo

07/04/2007

Omnar i uthuset
Sola strålte frå skyfri himmel då utfarten på sogelagsturen til Huglo starta frå Hodnaneset 3. juni. Finver gjev alltid det beste utgangspunkt når ein skal vitja nye stader å sjå på kulturminne og vandra i skog og mark.

Flatpakka båtar og Shetlandshandel i 350 år

02/09/2007

VikingskipI samarbeid med Tysnes folkebibliotek arrangerar sogelaget søndag 18.2 kl 17 til eit nytt Sundagsakademi. Har du drøymt om å reisa til Shetland, eller har du vore der ein gong? I dag høyrer Shetland og Orknøyene til Storbritannia, men var i si tid norske område. Framleis er tilknytinga til Noreg sterk, særleg på Shetland. Her snakka dei ein norrøn dialekt fram til 1800-talet.

2007

Rasmus Løland – Barnebokpioneren frå Ryfylke

11/20/2007

Sundag 18. november vart det siste Sundagsakademiet for 2007 avvikla på biblioteket i Tysneshallen. Denne gongen var det Ryfylke-diktaren Rasmus Løland som stod på programmet. I år er det hundre år sidan Løland døydde, og i dei neste fem åra fram til 150 års-markeringa for Rasmus Løland sin fødselsdag 24. mai 2011 vert det ymse arrangement og markeringar for ein av våre viktigaste nynorske barnebokforfattarar gjennom tidene.

Kulturell rusletur på Skorpo

09/11/2007

Tysnes Sogelag har i ei årrekkje arrangert årvisse turar haust og vår både lokalt og til forskjellige stader av interesse kringom i Sunnhordland. Oppslutninga kring desse turane har vore god.

Tur til Huglo

07/04/2007

Omnar i uthuset
Sola strålte frå skyfri himmel då utfarten på sogelagsturen til Huglo starta frå Hodnaneset 3. juni. Finver gjev alltid det beste utgangspunkt når ein skal vitja nye stader å sjå på kulturminne og vandra i skog og mark.

Flatpakka båtar og Shetlandshandel i 350 år

02/09/2007

VikingskipI samarbeid med Tysnes folkebibliotek arrangerar sogelaget søndag 18.2 kl 17 til eit nytt Sundagsakademi. Har du drøymt om å reisa til Shetland, eller har du vore der ein gong? I dag høyrer Shetland og Orknøyene til Storbritannia, men var i si tid norske område. Framleis er tilknytinga til Noreg sterk, særleg på Shetland. Her snakka dei ein norrøn dialekt fram til 1800-talet.

2008

Sivlekvelden

11/08/2008

Jens BrekkeDet vart et par gilde timar med både lått og løye då Jens Brekke frå Vik i Sogn vitja sundagsakademiet 12. Oktober. Den skuletrøyte læraren som tener til livet med å reisa rundt med mellom anna kåseri om Per Sivle og Jakob Sande, fekk retteleg taket på publikum.

Fann gamal skattesetel frå 1907

03/27/2008

Skjertorsdag starta Tysnes Sogelag med skanninga av gamle bilete i det gamle skulehuset på Amland som bygdelaget no har hand om. Sogelaget har med støtte frå Hordaland Fylkeskommune innkjøpt moderne PC og skannarutstyr og har planlagt å reise rundt til alle bygdalaga i Tysnes for å skanna inn gamle bilete.

Pål Knutsson og Kensingtonsteinen

01/27/2008

2009

Med Sogelaget i spora etter Våge Lysverk

06/21/2009

Sundag 15. juni arrangerte Tysnes Sogelag årets første tur av dei etter kvart så tradisjonsrike vandringane sine. 12 personar pluss ein hund hadde møtt opp på Amundstølen på Gjerstad for å få med seg eit stykke lokal industrihistorie.

Her finn me nemleg restane etter Våge Lysverk, som i si tid var det største av dei spreidde småkraftverka kringom på Tysnes.

Jens Tvedt-kveld på Sundagsakademiet

03/11/2009

Jens Tvedt15. mars går det siste Sundagsakademiet for denne sesongen av stabelen. Då vert det til gjengjeld ein liten godbit: i kjølvatnet av Jens Tvedt-kabareten som hausta stor suksess no nyleg kjem sønene Asbjørn og Kolbjørn for å fortelja om faren – kunstnaren og diktaren Jens Tvedt.

Spanskesjuka i Sundagsakademiet

02/06/2009

Eit overslag viser at noko slikt som 10 000 nordmenn døydde under Spanskesjuka i åra 1917 og 1918 – på verdsbasis skal det ha vore noko slikt som 30 millionar. Også på Tysnes kravde den nifse sjukdommen sine dødsoffer. Og mange, mange fleire hadde lege sjuke, men friskna til att. Dette er noko av det dystre bakteppet for Olav Skjellevik sitt føredrag i Sundagsakademiet sundag 15. februar.

Tron Bach i Sundagsakademiet

01/19/2009

Mange tysnesingar gjekk glipp av eit storveges og interessant føredrag då Tron Bach snakka om og viste unike bilete frå bygginga av Bergensbanen. På sundag var det berre 25 frammøtte, men dei fekk i alle høve valuta for oppmøte, og fekk høyra og sjå ei detaljert og innhaldsrik soge om planane og realiseringa av eit av Noregs største sambandsprosjekt gjennom tidene.

2010

Vøling av Gjestadkvedno.

10/03/2010

Gjerstadkvedno etter siste arbeidsøkta.jpg

 

Den gamle kvedno som står nederst i Gjestradelvo har no fått nytt tak. Kvedno stod til nedfall, men ein del entusiastar har lagt ned mange dugnadstimar for å redda det gamle kulturminnne.

Restaurering

Flakke Kalkverk

09/18/2010

Teikning av Helge Lavik.
Artikkelforfattar Olav Skjellevik

I traktene rundt Flakkavågen og på Skorpo har me ein naturressurs me er åleine om på Tysnes. På Sletteskog, Barmen, Hetlelio, Skorpo og Laukhammar. Dessutan på øyene Ånuglo og Seløyo austfor Florneshalvøyo og Storsøyo nordfor Huglo. Her har det vorte brote kalkstein og marmor frå middelalderen av.Frå Varaldsøya ute i Hardangerfjorden, over austsida av Tysnes og Stord til sørste delen av Bømlo er det eit kalksteinsbelte som vart til i det vi kallar kambrosilurtida for om lag 400-500 millionar år sidan.

Brugdefangst og siste brugda i Flakkavågen

09/02/2010 Brugde

I Sunnhordland årbok 1969 skreiv Johan Tufteland om ”Den gamle brugdefangsten”. Der fortel han mellom anna om handelsmannen i Kvalvåg, Hendrik Christie, som i si tid vart ein føregangsmann innan fangst av brugda. Dei store åra for brugdefangst var frå om lag 1770 og til 1850.

Utstillinga i Onarheim kyrkje

08/14/2010

Timeglaset på preikestolen i Onarheim kyrkje.Olav Skjellevik var initiativtakar til utstillinga som i sumar vart sett opp i Onarheim kyrkje. Målet var å ha det klart til olsokmarkeringa i år, og det gjekk greitt, fortel Olav.

Eg har fått mange lovord om utstillinga og den skriftlege omtalen som eg har laga for kvar einaste objekt. Det meste har eg funne bortgøymt i skuffer og skap bak alteret, sakristiet og jamvel i klokketårnet. Det er gamle salmebøker og biblar og jamvel timeglaset som prestane laut bruka på preikestolen for å halda kontroll på at dei ikkje preika meir en 1 time som var strengt regulert i gamle dagar.

Årsmøte 22. mars

04/21/2010 Årsmøte i Tysnes Sogelag mars 2009

 

Det var mange sogelagsmedlemmer som møtte til årsmøte i Tysnes Sogelag som vart avvikla i Tysnes Sparebank sitt møtelokale i Uggdal.

 

Lokalhistorisk seminar i Solheimsdalen.

04/16/2010 Lokalhistorisk seminar i Solheimsdalen

Sist laurdag var det duka for det fyrste lokalhistoriske seminar i Solheimsdalen. Liz og Kaare Malkenes hadde invitert ein del kjente og aktive kulturpersonar til seminar og festleg samvær i dei gamle stovene til Søra-Peren.

Brit Kjellesvik Rage fortalde om – og viste den nyoppretta databasen om folkedrakter på Tysnes. Ho viste også mange døme på gamle klesplagg frå Tysnes som ho har i samlinga si.

Spanskesjuka i Sundagsakademiet

04/15/2010

Urter i Sundagsakademiet

04/15/2010


Sundag 18. april vert det ein ny foredragskveld på Tysnes folkebibliotek, i serien me har kalla «Sundagsakademiet». Denne gongen er turen komen til Anna Lise Sortland, som skal snakka om urter.

«Grønnkrafta» : urter til mat og medisin, har ho sett som namn på foredraget sitt. Anna Lise Sortland kjem til å snakka om urter som veks rundt oss – «ugras» som medisin, litt om hageurter og litt om medisinsk bruk av desse, og om korleis ein kan foredla urter ved turking, ekstrakt og oljeuttrekk. Ho vil fortelja historiar om urtebruk og om sine eigne erfaringar.

Jens Tvedt-kveld på Sundagsakademiet

04/15/2010

15. mars går det siste Sundagsakademiet for denne sesongen av stabelen. Då vert det til gjengjeld ein liten godbit: i kjølvatnet av Jens Tvedt-kabareten som hausta stor suksess no nyleg kjem sønene Asbjørn og Kolbjørn for å fortelja om faren – kunstnaren og diktaren Jens Tvedt.

Styre og stell

Tysnes sogelag no er registrert i Brønnøysundregistrene etter gjeldande reglar for foreiningar og lag. Organisasjonsnummer 993 061 212

Etter årsmøte 18. mars 2018 ser styret slik ut: