Sogeskrift 2010

Føreord

Sogeskriftet 2010 er nok ein gong med sterkt variert innhald. Temaorienterte sogeskrift kan vera særs krevjande, men i 2011 vert gamle skulehusa eit tema.

 

Dette året vert det ein del kyrkjestoff. Olav Skjellevik presenterar tekst frå altertavla i den gamle Onarheimskyrkja. Jan Erichsen har teke for seg det gamle altarskåpet frå Uggdalskyrkja – det er no å finna på Bergen museum. Rosenkrantzane og litt kyrkjesoge får og sin plass dette året ført i pennen av Olav Skjellevik. Knut Rage har tilrettelagt presterapporten frå Tysnes i 1743. Same forfattaren tek for seg geomanti i lokal samanheng. Omgrepet geomanti er så enkelt eller vanskeleg som geometriske system for kultplassar i landskapet, og det er ikkje kome mykje stoff på dette feltet – ein artikkel til no - etter det eg veit – og så Rage i dette heftet!

Olav Skjellevik presenterar lekpredikanten Sivert Vattedal slik Johannes Lie førte soga i pennen i bladet Tysnes i 1979. (Bladet Tysnes – 8-9 1979), og frå Olav tek me òg med eit friarbrev frå Onarheim. Framgangsmåten i dette frieriet ser ut til å ha vore korrekt – men resultatet vart negativt. Andre framgangsmåtar var vel meir fruktbare.

Underteikna har sett saman ei lita soge frå Blekje – om Maddelo. Nok ein gong er det folk med einskilde særmerke som vert minna i lokalsamfunnet. Birger Økland let oss få del i namneskikkar i Flatråkerområdet og Sverre K. Dalland minnest songarstemna som Sunnhordland songarskipnad skipa til årleg. Som Sverre har eg gode minne frå desse årvisse stemna – tidleg i juni. Veghistorien som Nitter fortel om er ei ferd inn i eit samfunn i store omveltningar gjennom førre århundrad. Idar Fosshagen skriv om kystkultur – om den vesle færingen – også eit minne om samferdsle i tida som var.

Så står det att å takka for innsatsen også dette året – takk til skribentar, kjelder - og alle dei som tenkjer på å skriva for sogeskriftet. Me treng di soge – dine lokalhistoriske interesser og minnestoff av ymse slag.

For Skriftstyret
Mikal Heldal

Innhald

Altertavla i gamle kyrkja i Onarheim

Alterskapet fra Uggdal Kirke i Kirkesamlingen, Bergen Museum

Rosenkrantzane - og litt kyrkjesoge

«Præstegieldets insvaanere ere i almindelighet extraordinaire» - Tysnes annon 1743

Geomanti på Tysnes

Sivert Vattedal

Eit 150 år gammalt friarbrev

Maddelo i Blekje

Namneproblem i Sørbygdo

Songarstemna - minne frå ei faren tid

I Sunnhordland frå fjord, veg og fjell på Tysnessåto og øyane rundt

Den vesle Færingen

Forfattaromtale

Om Tysnes Sogelag

Tysnes Sogelag har til føremål å fremma interesse og kunnskap om lokalhistorie. For å ta vare på det historiske tilfanget, vil Tysnes Sogelag samarbeida med Lokalhistorisk arkiv i Tysnes. Tysnes Sogelag skal, så sant det let seg gjera, årleg gje ut eit tidsskrift med eit innhald som er, eller kan verta, av lokalhistorisk verdi.

Tysnes Sogelag er medlemslag i Hordaland Sogelag

Viktige lenkjer.
Riksantikvaren kulturminnesøk

Krigsminne på Rekstern
 

Våpen utrustninga på kystforta på Rekstern
 

Turar og arrangement i 2018.

Årsmøte sundag 18. mars kl. 15
i Tysnes Bedehus.

Sogesodd.

 

 

Nettbutikk

OBS! Sogeskrift for 2008 og 2009 er utseld. Tysnes Sogelag har oppretta nettbutikk og no kan du kjøpa bøker  på nett. Med tida vil me utvida tilbodet slik at du også kan kjøpa andre publikasjonar. Det er enkelt å kjøpa på nett. Du klikkar på Nettbutikk øvst på sida så kjem du direkte inn i netthandelmodulen.Les mer.